• Users Online: 2641
  • Print this page
  • Email this page
Export selected to
Endnote
Reference Manager
Procite
Medlars Format
RefWorks Format
BibTex Format
  Citation statistics : Table of Contents
   2021| January-March  | Volume 7 | Issue 1  
    Online since March 8, 2021

 
 
  Archives   Previous Issue   Next Issue   Most popular articles   Most cited articles
 
Show all abstracts  Show selected abstracts  Export selected to
  Cited Viewed PDF
GUIDELINES
Network Pharmacology Evaluation Method Guidance - Draft
Shao Li
January-March 2021, 7(1):146-154
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_11_21  
  92 4,970 688
ORIGINAL ARTICLES
Quantitative evaluation of the compatibility effects of aidi injection on the treatment of hepatocellular carcinoma using targeted metabolomics: A new strategy on the mechanism study of an anticancer compound in traditional chinese medicine
Ran Liu, Lin-Lin Zhu, Chun-Yu Yu, Ya-Ping Shuai, Ling-Ling Sun, Kai-Shun Bi, Qing Li
January-March 2021, 7(1):111-119
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_86_20  
  13 2,122 136
Comprehensive metabolic profiling of modified gegen qinlian decoction by ultra-high-performance liquid chromatography-diode array detection-Q-exactive-orbitrap-electrospray ionization-mass spectrometry/mass spectrometry and application of high-performance thin-layer chromatography for its fingerprint analysis
Xuehong Nost, Eva-Maria Pferschy-Wenzig, Xiao-Tong Yu, Min Li, Xiao-Lin Tong, Rudolf Bauer
January-March 2021, 7(1):11-32
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_63_20  
  12 3,067 274
Ultra-high performance liquid chromatography/ion mobility-quadrupole time-of-flight mass spectrometry and database-driven automatic peak annotation for the rapid profiling and characterization of the multicomponents from stephaniae tetrandrae radix (Fang-Ji)
Yue-Xin Qian, Hu-Min Xie, Tian-Tian Zuo, Xue Li, Ying Hu, Hong-Da Wang, Xiu-Mei Gao, Wen-Zhi Yang
January-March 2021, 7(1):120-134
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_56_20  
  11 1,814 187
Identification and determination of fructooligosaccharides in snow chrysanthemum ( Coreopsis tinctoria nutt.)
Ling-Xiao Chen, De-Jun Hu, Wen-Fei Xu, Shao-Ping Li, Jing Zhao
January-March 2021, 7(1):78-85
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_64_20  
  9 3,134 290
Rapid differentiation of aconiti kusnezoffii radix from different geographic origins using ultra-performance liquid chromatography coupled with time-of-flight mass spectrometry
En-Yu Lu, Zi-Feng Pi, Zhong Zheng, Shu Liu, Feng-Rui Song, Na Li, Zhi-Qiang Liu
January-March 2021, 7(1):71-77
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_52_20  
  8 2,136 184
A simple high-performance liquid chromatography method for the assay of flavonoids in Ginkgo biloba Leaves
Dan-Dan Wu, Cheng Qu, Xin-Guang Liu, Ping Li, Wen Gao, Hua Yang
January-March 2021, 7(1):47-53
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_9_21  
  8 3,173 267
Comprehensive quality evaluation of shuxuening injection employing quantitative high-performance liquid chromatography fingerprint and chemometrics
Yu Zhang, Xin Xu, Hua-Wen Qi, Yu-Cheng Liu, Jia-Tao Dong, Gui-Cai Xi, Hong-Li Jin, Yan-Fang Liu, Xin-Miao Liang
January-March 2021, 7(1):54-62
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_8_21  
  8 2,130 175
Differentiation of belamcandae rhizoma and iridis tectori rhizoma by thin-layer chromatography and high-performance liquid chromatography
Lu-Lu Xu, Yang Zhang, Yue Chai, Kuan Chen, Hai-Dong Wang, Chun-Guo Yang, Min Ye, Xue Qiao
January-March 2021, 7(1):63-70
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_79_20  
  6 2,389 227
Discrimination of five species of Panax genus and their geographical origin using electronic tongue combined with chemometrics
Li-Xia Tian, Jin-Hua Li, Li Zhang, Bashir Ahmad, Lin-Fang Huang
January-March 2021, 7(1):104-110
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_80_20  
  6 1,974 181
Quantitative analysis of eight ginsenosides in red ginseng using ginsenoside rg1 as single reference standard
Juan Da, Qiu-Rong Wang, Yan Wang, Shuai Yao, Yong Huang, Wen-Long Wei, Jian Liang, Yao Shen, Gerhard Franz, De-An Guo
January-March 2021, 7(1):1-5
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_82_20  
  5 3,332 400
Simultaneous quantitative analysis of five components in Angelica sinensis and Angelica acutiloba acclimatized growing in vietnam by high-performance liquid chromatography with photodiode array detector
Thi Minh Tam Phama, Thi Thu Cuc Le, Van Thanh Nguyen, Viet Hung Tran
January-March 2021, 7(1):6-10
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_28_20  
  5 2,785 248
Eleven absorbed constituents and 91 metabolites of chuanxiong rhizoma decoction in rats
Feng Xu, Lei Zhang, Xin Zhao, Qi-Le Zhou, Guang-Xue Liu, Xiu-Wei Yang, Dong-Hui Yang, Shao-Qing Cai
January-March 2021, 7(1):33-46
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_7_21  
  4 2,636 186
Simultaneous determination and pharmacokinetics of tetrandrine, fangchinoline, and cyclanoline in rat plasma by ultra-high performance liquid chromatography-mass spectrometry after oral administration of stephaniae tetrandrae radix extract
Zhi-Bin Wang, Yue Ma, Hua Liu, Yu-Jin Bi, Meng Wang, Hai-Xue Kuang
January-March 2021, 7(1):130-137
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_73_20  
  4 1,844 170
Gas chromatography–mass spectrometry for quantitative and qualitative analysis of essential oil from Curcuma wenyujin rhizomes
Xiang-Sheng Zhao, Yue-Xiang Zeng, Ya-Kui Zhou, Rong-Tao Li, Mei-Hua Yang
January-March 2021, 7(1):138-145
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_87_20  
  4 1,831 179
Ultra-high-performance liquid chromatograph with triple-quadrupole mass spectrometer quantitation of twelve phenolic components in different parts of sarcandra glabra
Jing-Guang Lu, Cai-Yun Wang, Da-Xin Chen, Jing-Rong Wang, Kai-Si Che, Ming Zhong, Wei Zhang, Zhi-Hong Jiang
January-March 2021, 7(1):86-96
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_54_20  
  2 2,046 186
Enzyme-linked immunosorbent assay and immunochromatographic strip for rapid detection of atrazine in three medicinal herbal roots
Yu-Dan Wang, Jia-An Qin, Liu Wu, Bao-Min Wang, Sergei Eremin, Shi-Hai Yang, Mei-Hua Yang
January-March 2021, 7(1):97-103
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_76_20  
  2 1,822 135