• Users Online: 365
  • Print this page
  • Email this page
Export selected to
Endnote
Reference Manager
Procite
Medlars Format
RefWorks Format
BibTex Format
  Citation statistics : Table of Contents
   2020| October-December  | Volume 6 | Issue 4  
    Online since December 16, 2020

 
 
  Archives   Previous Issue   Next Issue   Most popular articles   Most cited articles
 
Show all abstracts  Show selected abstracts  Export selected to
  Cited Viewed PDF
REVIEW ARTICLES
Neuroendocrine-immune regulating mechanisms for the anti-inflammatory and analgesic actions of acupuncture
Zhi-Fang Xu, Shou-Hai Hong, Shen-Jun Wang, Xue Zhao, Yang-Yang Liu, Sha-Sha Ding, Yuan Xu, Kuo Zhang, Nan-Nan Yu, Zhong-Xi Lu, Fu-Ming Yang, Yi-Nan Gong, Qin-Qin He, Kun Yu, Yi-Ping Zhang, Bao-Min Dou, Lin Yao, Ya-Wen Yan, Tao Yang, Yan-Fang Zhang, Bao-Hu Liu, Yong-Ming Guo, Hsuah-Nee-Connie Wong, Yi Guo
October-December 2020, 6(4):384-392
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_41_20  
  10 2,572 243
Medicinal plant of Bletilla striata: A review of its chemical constituents, pharmacological activities, and quality control
Sai Jiang, Meng-Yun Wang, Han-Wen Yuan, Qian Xie, Yang Liu, Bo-Shu Li, Yu-Qing Jian, Chang-Xiao Liu, Hua-Yong Lou, Atta-Ur-Rahman , Wei-Dong Pan, Wei Wang
October-December 2020, 6(4):393-407
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_58_20  
  7 3,090 257
ORIGINAL ARTICLES
Mitochondria are main targets of time/dose-dependent oxidative damage-based hepatotoxicity caused by rhizoma dioscoreae bulbiferae in mice
Hong-Ping Hou, Guang-Ping Zhang, Han Li, Teng-Fei Chen, Yun-Hang Gao, Ling Song, Zhong-Xiu Zhang, Zu-Guang Ye
October-December 2020, 6(4):461-468
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_72_20  
  5 1,402 104
Risk factors associated with recurrence within 90 days of ischemic stroke onset in chinese medicine hospital: A national cross-sectional study in China
Yang Gao, Yan-Ming Xie, Ye-Feng Cai, Xiao-Ming Shen, De-Xi Zhao, Ying-Zhen Xie, Yin Zhang, Gui-Qian Wang, Xu Wei, Rui-Li Wei
October-December 2020, 6(4):441-447
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_32_20  
  4 1,498 127
Effect of bushen qingre yuyin decoction on salivary secretion, spleen index, submandibular gland index, submandibular gland histomorphology, and aqp5 expression in the nonobese diabetic mouse model
Wan-Ru Wang, Huan-Yu Liu, Zhi-Xiong Ren, Lu Chen, Sai Liu, Lian-Cun Shi, Xiao-Ping Yan, Feng Mi
October-December 2020, 6(4):508-514
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_48_20  
  4 1,508 101
REVIEW ARTICLES
The fruits of Xanthium sibiricum Patr: A review on phytochemistry, pharmacological activities, and toxicity
Hai Jiang, Xue-jiao Wang, Liu Yang, Jia-Xu Zhang, A-Jiao Hou, Wen-Jing Man, Song Wang, Bing-You Yang, Kelvin Chan, Qiu-Hong Wang, Hai-Xue Kuang
October-December 2020, 6(4):408-422
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_49_20  
  4 2,717 180
The effect of hormones of the hypothalamic-pituitary-target gland axes in a kidney-yang deficiency syndrome model
Agra Darmawati Ayu, Wen Pan, Zou-Qin Huang, Ling Zhao
October-December 2020, 6(4):363-369
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_38_20  
  4 3,953 244
ORIGINAL ARTICLES
Ginsenoside 3β-O-Glc-DM (C3DM) enhances the antitumor activity of Taxol on Lewis lung cancer by targeting the interleukin-6/Jak2/STAT3 and interleukin-6/AKT signaling pathways
Mei Tang, Lu-Lu Huang, Qian-Qian Du, Chen Yan, An-Di Gu, Jin-Ling Yang, Yan Li
October-December 2020, 6(4):432-440
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_51_20  
  3 2,054 130
A study on the mechanism of bruceine D in the treatment of non-small cell lung cancer H1299 cells
Xiao-Yun Shen, Chao-Yue Su, Yan-Yan Yan, Ling-Ling Zhang, Qiao-Ru Guo, Hu-Biao Chene, Shuhela Zhumabieke, Yelxat Danabek, Jia-Jun Li, Yun Liu, Bolat Makabel, Jian-Ye Zhang
October-December 2020, 6(4):500-507
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_42_20  
  3 1,448 116
Theoretical characteristics of tibetan medicine
Jing-Nan Liu, Tawni Tidwell, Hui-Hui Zhao, Qing-Jia Ren, Meng Mao, Hui-Chao Wu, Xiao-Han Pang, Wei Chen, Meng-Ling Hu, Zi-Juan Zhang, Da Man, Xiao-Qiao Ren, Li-Li Wu, Tong-Hua Liu
October-December 2020, 6(4):490-499
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_65_20  
  2 2,038 154
Electroacupuncture alleviates neuropathic pain by modulating Th2 infiltration and inhibiting microglial activation in the spinal cord of rats with spared nerve injury
Bin Liu, Wei Long, Ru-Rong Wang
October-December 2020, 6(4):448-455
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_40_20  
  2 1,294 111
Successful treatment of coronavirus disease with integrated traditional chinese and western medicine: A case report
Ya-Li Guo, Bo Wang, Jin-Lian Cheng, Yu-Guang Wang
October-December 2020, 6(4):456-460
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_61_20  
  1 1,883 192
Network pharmacology-based study of chinese herbal qixiong formula in treating oligoasthenospermia
Feng Zhao, Sheng-Jing Liu, Qing-He Gao, Ji-Wei Zhang, Guan-Chao Du, Fu Wang, Jun Guo
October-December 2020, 6(4):481-489
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_75_20  
  1 1,526 118
REVIEW ARTICLES
Exosome is an important novel way of acupuncture information transmission
Ning-Cen Li, Ming-Yue Li, Zhong-Xi Lu, Mu-Yang Li, Xue-Mao Zhuo, Yong Chen, Ting-Ting Wang, Li-Ying Xing, Mei-Juan Wang, Kai Shan, Ze-Lin Chen, Calista Hui-Min Lim, Bo Chen, Yi Guo
October-December 2020, 6(4):377-383
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_57_20  
  1 2,663 209
ORIGINAL ARTICLES
Geographical origin and level identification of frankincense based on hyperspectral image
Yu-Xiang Zhang, Chen-Zhong Gao, Ye-Xin Liu, Wei Li
October-December 2020, 6(4):469-480
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_53_20  
  - 1,490 121
REVIEW ARTICLES
Chinese herbal medicine for the treatment of human immunodeficiency virus/acquired immune deficiency syndrome-associated diarrhea: A protocol for the systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials
Bai-Lin Chen, Ming-Zhu Zhang, Zi-Wei Huang, Hong-Rui Zhang, Chang Xu, Jing Li, Zhen-Wei Liu, Feng Jiang, Xun Li, Nicola Robinson, Jian-Ping Liu
October-December 2020, 6(4):370-376
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_74_20  
  - 2,598 167
Research progress on processing and processing methods in Salvia miltiorrhiza production areas
Qin-Rong Liu, Li-Na Zhao, Yi-Shuo Wang, Yong-Guang Han, Zhen-Ling Zhang, Yu-Quan Wu
October-December 2020, 6(4):423-431
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_50_20  
  - 1,543 113