• Users Online: 385
  • Print this page
  • Email this page
Export selected to
Endnote
Reference Manager
Procite
Medlars Format
RefWorks Format
BibTex Format
  Access statistics : Table of Contents
   2017| April-June  | Volume 3 | Issue 2  
    Online since September 7, 2020

 
 
  Archives   Previous Issue   Next Issue   Most popular articles   Most cited articles
 
Show all abstracts  Show selected abstracts  Export selected to
  Viewed PDF Cited
ORIGINAL ARTICLES
Evaluation of the pharmacokinetics and renal excretion of Ma-Zi-Ren-Wan in health subjects
Dong-Dong Hu, Linda Li-Dan Zhong, Kun Wai, Huai-Xue Mu, Cheng-Yuan Lin, Ling Zhao, Liang Dai, Tao Huang, Zhao-Xiang Bian
April-June 2017, 3(2):8-15
DOI:10.15806/j.issn.2311-8571.2016.0050  
  1,287 76 2
The effectiveness of herbal enema for irritable bowel syndrome: A meta-analysis of randomized, calcium channel blocker-controlled trials
Chun-Yan Wang, Xu-Dong Tang, Pei-Yong Zheng, Zhen Xiao, Li Zhang, Guang Ji
April-June 2017, 3(2):1-7
DOI:10.15806/j.issn.2311-8571.2016.0039  
  1,234 80 1
REVIEW ARTICLE
Chinese herbal medicine for chemotherapy induced gastrointestinal side effects: A systematic review of randomized controlled trialsxs
Chung-Wah Cheng, Zhao-Xiang Bian, Li-Dan Zhong, Justin C Y Wu, Zhi-Xiu Lin, Eric T C Ziea, Vivian C W Wong
April-June 2017, 3(2):31-50
DOI:10.15806/j.issn.2311-8571.2016.0025  
  1,073 52 -
Chinese herbal medicine for ulcerative colitis: A systematic review protocol
Hong Mi, Linda Zhong, Tao Huang, Cheng-Yuan Lin, Ling Zhao, Dong-Dong Hu, Hai-Tao Xiao, Zhao-Xian Bian, Feng-Bin Liu
April-June 2017, 3(2):16-19
DOI:10.15806/j.issn.2311-8571.2016.0040  
  1,016 62 1
REVIEWS
Mechanism of traditional chinese medicine on intestinal mucosal immunity in chronic intestinal diseases
Lin Lv, Feng-Yun Wang, Xiang-Xue Ma, Ting Chen, Hai-Jie Ji, Zheng-Yi Chen, Ya-Xin Tian, Li-Qun Bian, Bei-Hua Zhang, Xiao-Lan Yin, Xu-Dong Tang
April-June 2017, 3(2):20-30
DOI:10.15806/j.issn.2311-8571.2016.0043  
  980 51 2