• Users Online: 202
  • Print this page
  • Email this page
Export selected to
Endnote
Reference Manager
Procite
Medlars Format
RefWorks Format
BibTex Format
  Most popular articles (Since September 28, 2017)

 
 
  Archives   Most popular articles   Most cited articles
 
Show all abstracts  Show selected abstracts  Export selected to
  Viewed PDF Cited
ORIGINAL ARTICLES
Advantages of anti-inflammatory acupuncture in treating sepsis of coronavirus disease 2019
Guan-Yuan Jin, Louis Lei Jin, Jin Zheng, Belinda Jie He
April-June 2020, 6(2):188-195
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_12_20  
  10,424 628 6
REVIEW ARTICLES
Interactions between traditional chinese medicine and anticancer drugs in chemotherapy
Zhi-Jie Ding, Dan-Qing Xu, Yuan-Zhi Lao, Hong-Xi Xu
July-September 2017, 3(3):38-45
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_6_17  
  8,153 614 8
ORIGINAL ARTICLES
Kigelia africana fruit: Constituents, bioactivity, and reflection on composition disparities
Ahmed Galal Osman, Zulfiqar Ali, Amar G Chittiboyina, Ikhlas A Khan
October-December 2017, 3(4):1-6
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_15_17  
  7,951 757 5
REVIEW ARTICLES
Xiao chai hu tang for liver diseases: A literature review
Yi Wang, Li Li, Yan-Mei Cheng, Sheng-Liang Zhu
July-September 2017, 3(3):46-50
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_4_17  
  7,279 484 2
Effect of Juzentaihoto/Shi-Quan-Da-Bu-Tang on malignant progression and metastasis of tumor cells
Ikuo Saiki, Satoru Yokoyama, Yoshihiro Hayakawa
October-December 2017, 3(4):26-45
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_3_17  
  6,172 445 -
ORIGINAL ARTICLES
Pediatric massage for the treatment of anorexia in children: A meta-analysis
Li Gao, Chun-Hua Jia, Si-Si Ma, Tong Wu
July-September 2018, 4(3):96-104
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_12_18  
  5,280 495 3
Standardized Xin-Ke-Shu tablets improves the disturbances of lipid, energy, and amino acid metabolism in a rabbit model of atherosclerosis
Yong Yang, Jing-Bo Peng, Meng Yu, Hong-Mei Jia, Hong-Wu Zhang, Zhong-Mei Zou
April-June 2019, 5(2):71-80
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_13_19  
  5,305 250 -
REVIEW ARTICLES
Investigation of radix achyranthis bidentatae phytochemistry and pharmacology
Liu Yang, A-Jiao Hou, Mei-Ling Yan, Xu-Dong Xing, Xin-Yue Guo, Hai Jiang, Bing-You Yang, Kelvin Chan, Qiu-Hong Wang, Hai-Xue Kuang
January-March 2019, 5(1):50-60
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_25_18  
  5,009 410 9
Progress of studies on traditional chinese medicine based on complex network analysis
Qian-Ru Zhang, Xiang-Jun Kong, Hai-Yu Xu, Yi-Tao Wang, Yuan-Jia Hu
July-September 2017, 3(3):28-37
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_7_17  
  4,872 460 3
ORIGINAL ARTICLES
Effects of sialic acid from edible bird nest on cell viability associated with brain cognitive performance in mice
Siti Khadijah Abdul Khalid, Aswir Abd Rashed, Saleha Abdul Aziz, Hafandi Ahmad
October-December 2019, 5(4):214-219
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_22_19  
  4,811 449 13
REVIEW ARTICLES
Active compounds and molecular targets of Chinese herbal medicine for neurogenesis in stroke treatment: Implication for cross talk between Traditional Chinese Medicine and Biomedical Sciences
Xi Chen, Han-Sen Chen, Cheng Peng, Jian-Gang Shen
April-June 2019, 5(2):104-115
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_14_19  
  4,794 358 3
ORIGINAL ARTICLES
Compound-target-pathway network analysis and effective mechanisms prediction of Bu-Shen-Jian-Pi formula
Xiao-Yan Li, Meng-Die Yang, Xue-Qing Hu, Fei-Fei Cai, Xiao-Le Chen, Qi-Long Chen, Shi-Bing Su
October-December 2018, 4(4):170-175
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_19_18  
  4,476 424 2
REVIEW ARTICLES
Xihuang pills, a traditional chinese preparation used as a complementary medicine to treat cancer: An updated review
Christian Bailly
0, 0(0):0-0
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_6_20  
  4,634 233 5
ORIGINAL ARTICLES
The effects of different compatibilities of Qing'e formula on scopolamine-induced learning and memory impairment in the mouse
Xiao-Ping Zheng, Fang-Di Hu, Li Yang, Yu-Ling Ma, Bo-Lu Sun, Chang-Hong Wang, Zheng-Tao Wang
July-September 2017, 3(3):12-17
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_8_17  
  4,356 346 -
A network pharmacology approach to decipher the mechanisms of anti-depression of Xiaoyaosan formula
Yao Gao, Li Gao, Jun-Sheng Tian, Xue-Mei Qin, Xiang Zhang
October-December 2018, 4(4):147-162
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_20_18  
  4,256 434 3
REVIEW ARTICLES
Advances in chemical constituents and quality control of turmeric
Zhan-Peng Shang, Lu-Lu Xu, Ying-Ying Lu, Meng Guan, De-Yun Li, Zhi-Yong Le, Zong-Li Bai, Xue Qiao, Min Ye
April-June 2019, 5(2):116-121
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_12_19  
  4,233 439 7
ORIGINAL ARTICLES
Network pharmacology-based study of the active constituents of Chinese medicinal formulae for antitumor mechanism
Bao-Yue Zhang, Yi-Fu Zheng, Xiao-Cong Pang, Zhe Wang, Hong Ding, Ai-Lin Liu
April-June 2018, 4(2):43-53
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_6_18  
  4,203 420 2
REVIEW ARTICLES
Taming the fire of nephrotoxic botanicals
Francesca Holden, Vanisha Amin, Dominic Kuek, Jeffrey B Kopp, Bruce M Hendry, Qi-He Xu
July-September 2019, 5(3):151-163
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_2_19  
  4,341 277 4
ORIGINAL ARTICLES
A preliminary study on combination therapy of artemisinin dimer oxime and topotecan against nonsmall cell lung cancer in mice
Mohammad K Ashfaq, Mohamed Sadek Abdel-Bakky, Mir Tahir Maqbool, Waseem Gul, Mahmoud A ElSohly
January-March 2018, 4(1):8-14
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_1_18  
  4,191 398 6
Exploring the pathways and targets of Shexiang Baoxin pill for coronary heart disease through a network pharmacology approach
Shou-De Zhang, Zhan-Hai Su, Rui-Hui Liu, Yan-Yan Diao, Shi-Liang Li, Ya-Ping-Hua , Hong-Lin Li, Wei-Dong Zhang
October-December 2018, 4(4):137-146
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_18_18  
  4,077 425 1
REVIEW ARTICLES
Monoclonal antibody usage strategies for natural products in traditional chinese medicine
Yukihiro Shoyama
July-September 2017, 3(3):18-27
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_5_17  
  4,138 362 1
ORIGINAL ARTICLES
Relationship between free fatty acid spectrum, blood stasis score, and macroangiopathy in patients with Type 2 Diabetes
De-Liang Liu, Shu-Fang Chu, Hui-Lin Li, Heng-Xia Zhao, Xue-Mei Liu, Xin Qu, Yi-Nan Zhou, Zhe Chen, Xue-Wen Zhang
January-March 2018, 4(1):28-35
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_5_18  
  4,068 359 3
REVIEW ARTICLES
Traditional chinese herbal medicine for perimenopausal depression of chinese women: A meta-analysis
Ying Zhang, Lin-Jie Xu, Yu Zheng, Feng-Quan Xu
July-September 2017, 3(3):51-57
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_12_17  
  4,070 357 1
The effect of hormones of the hypothalamic-pituitary-target gland axes in a kidney-yang deficiency syndrome model
Agra Darmawati Ayu, Wen Pan, Zou-Qin Huang, Ling Zhao
October-December 2020, 6(4):363-369
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_38_20  
  4,117 252 4
The Potential effects and use of chinese herbal medicine pine pollen (Pinus pollen): A bibliometric analysis of pharmacological and clinical studies
Shi-Bing Liang, Ning Liang, Fan-Long Bu, Bao-Yong Lai, Ya-Peng Zhang, Hui-Juan Cao, Yu-Tong Fei, Nicola Robinson, Jian-Ping Liu
April-June 2020, 6(2):163-170
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_4_20  
  3,934 382 9