• Users Online: 195
  • Print this page
  • Email this page
Export selected to
Endnote
Reference Manager
Procite
Medlars Format
RefWorks Format
BibTex Format
  Most popular articles (Since September 28, 2017)

 
 
  Archives   Most popular articles   Most cited articles
 
Show all abstracts  Show selected abstracts  Export selected to
  Viewed PDF Cited
ORIGINAL ARTICLES
Advantages of anti-inflammatory acupuncture in treating sepsis of coronavirus disease 2019
Guan-Yuan Jin, Louis Lei Jin, Jin Zheng, Belinda Jie He
April-June 2020, 6(2):188-195
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_12_20  
  11,747 700 7
Kigelia africana fruit: Constituents, bioactivity, and reflection on composition disparities
Ahmed Galal Osman, Zulfiqar Ali, Amar G Chittiboyina, Ikhlas A Khan
October-December 2017, 3(4):1-6
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_15_17  
  8,983 829 7
REVIEW ARTICLES
Interactions between traditional chinese medicine and anticancer drugs in chemotherapy
Zhi-Jie Ding, Dan-Qing Xu, Yuan-Zhi Lao, Hong-Xi Xu
July-September 2017, 3(3):38-45
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_6_17  
  9,001 664 8
Xiao chai hu tang for liver diseases: A literature review
Yi Wang, Li Li, Yan-Mei Cheng, Sheng-Liang Zhu
July-September 2017, 3(3):46-50
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_4_17  
  8,424 534 2
Effect of Juzentaihoto/Shi-Quan-Da-Bu-Tang on malignant progression and metastasis of tumor cells
Ikuo Saiki, Satoru Yokoyama, Yoshihiro Hayakawa
October-December 2017, 3(4):26-45
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_3_17  
  6,922 490 -
ORIGINAL ARTICLES
Pediatric massage for the treatment of anorexia in children: A meta-analysis
Li Gao, Chun-Hua Jia, Si-Si Ma, Tong Wu
July-September 2018, 4(3):96-104
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_12_18  
  6,356 553 5
Effects of sialic acid from edible bird nest on cell viability associated with brain cognitive performance in mice
Siti Khadijah Abdul Khalid, Aswir Abd Rashed, Saleha Abdul Aziz, Hafandi Ahmad
October-December 2019, 5(4):214-219
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_22_19  
  5,869 540 15
REVIEW ARTICLES
Investigation of radix achyranthis bidentatae phytochemistry and pharmacology
Liu Yang, A-Jiao Hou, Mei-Ling Yan, Xu-Dong Xing, Xin-Yue Guo, Hai Jiang, Bing-You Yang, Kelvin Chan, Qiu-Hong Wang, Hai-Xue Kuang
January-March 2019, 5(1):50-60
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_25_18  
  5,915 467 9
ORIGINAL ARTICLES
Standardized Xin-Ke-Shu tablets improves the disturbances of lipid, energy, and amino acid metabolism in a rabbit model of atherosclerosis
Yong Yang, Jing-Bo Peng, Meng Yu, Hong-Mei Jia, Hong-Wu Zhang, Zhong-Mei Zou
April-June 2019, 5(2):71-80
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_13_19  
  5,987 289 1
REVIEW ARTICLES
Progress of studies on traditional chinese medicine based on complex network analysis
Qian-Ru Zhang, Xiang-Jun Kong, Hai-Yu Xu, Yi-Tao Wang, Yuan-Jia Hu
July-September 2017, 3(3):28-37
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_7_17  
  5,579 516 3
Active compounds and molecular targets of Chinese herbal medicine for neurogenesis in stroke treatment: Implication for cross talk between Traditional Chinese Medicine and Biomedical Sciences
Xi Chen, Han-Sen Chen, Cheng Peng, Jian-Gang Shen
April-June 2019, 5(2):104-115
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_14_19  
  5,535 411 3
Xihuang pills, a traditional chinese preparation used as a complementary medicine to treat cancer: An updated review
Christian Bailly
0, 0(0):0-0
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_6_20  
  5,698 245 8
GUIDELINES
Network Pharmacology Evaluation Method Guidance - Draft
Shao Li
January-March 2021, 7(1):146-154
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_11_21  
  5,188 713 95
ORIGINAL ARTICLES
Compound-target-pathway network analysis and effective mechanisms prediction of Bu-Shen-Jian-Pi formula
Xiao-Yan Li, Meng-Die Yang, Xue-Qing Hu, Fei-Fei Cai, Xiao-Le Chen, Qi-Long Chen, Shi-Bing Su
October-December 2018, 4(4):170-175
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_19_18  
  5,392 495 2
REVIEW ARTICLES
The Potential effects and use of chinese herbal medicine pine pollen (Pinus pollen): A bibliometric analysis of pharmacological and clinical studies
Shi-Bing Liang, Ning Liang, Fan-Long Bu, Bao-Yong Lai, Ya-Peng Zhang, Hui-Juan Cao, Yu-Tong Fei, Nicola Robinson, Jian-Ping Liu
April-June 2020, 6(2):163-170
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_4_20  
  5,334 541 10
Taming the fire of nephrotoxic botanicals
Francesca Holden, Vanisha Amin, Dominic Kuek, Jeffrey B Kopp, Bruce M Hendry, Qi-He Xu
July-September 2019, 5(3):151-163
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_2_19  
  5,447 321 4
Advances in chemical constituents and quality control of turmeric
Zhan-Peng Shang, Lu-Lu Xu, Ying-Ying Lu, Meng Guan, De-Yun Li, Zhi-Yong Le, Zong-Li Bai, Xue Qiao, Min Ye
April-June 2019, 5(2):116-121
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_12_19  
  5,153 505 7
Effect of acupoints on acupuncture-moxibustion and its therapeutic mechanism
Han-Dan Zheng, Zhao-Qin Wang, Shan-Shan Li, Yuan Lu, Yan Huang, Ci-Li Zhou, Yu-Qing Lu, Hui-Rong Liu, Ya-Nan Liu, Huan-Gan Wu
July-September 2020, 6(3):239-248
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_18_20  
  5,223 323 4
ORIGINAL ARTICLES
A network pharmacology approach to decipher the mechanisms of anti-depression of Xiaoyaosan formula
Yao Gao, Li Gao, Jun-Sheng Tian, Xue-Mei Qin, Xiang Zhang
October-December 2018, 4(4):147-162
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_20_18  
  5,038 479 3
Exploring the pathways and targets of Shexiang Baoxin pill for coronary heart disease through a network pharmacology approach
Shou-De Zhang, Zhan-Hai Su, Rui-Hui Liu, Yan-Yan Diao, Shi-Liang Li, Ya-Ping-Hua , Hong-Lin Li, Wei-Dong Zhang
October-December 2018, 4(4):137-146
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_18_18  
  4,905 480 1
REVIEW ARTICLES
The effect of hormones of the hypothalamic-pituitary-target gland axes in a kidney-yang deficiency syndrome model
Agra Darmawati Ayu, Wen Pan, Zou-Qin Huang, Ling Zhao
October-December 2020, 6(4):363-369
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_38_20  
  5,060 309 5
ORIGINAL ARTICLES
The effects of different compatibilities of Qing'e formula on scopolamine-induced learning and memory impairment in the mouse
Xiao-Ping Zheng, Fang-Di Hu, Li Yang, Yu-Ling Ma, Bo-Lu Sun, Chang-Hong Wang, Zheng-Tao Wang
July-September 2017, 3(3):12-17
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_8_17  
  4,944 385 -
Network pharmacology-based study of the active constituents of Chinese medicinal formulae for antitumor mechanism
Bao-Yue Zhang, Yi-Fu Zheng, Xiao-Cong Pang, Zhe Wang, Hong Ding, Ai-Lin Liu
April-June 2018, 4(2):43-53
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_6_18  
  4,845 475 2
A preliminary study on combination therapy of artemisinin dimer oxime and topotecan against nonsmall cell lung cancer in mice
Mohammad K Ashfaq, Mohamed Sadek Abdel-Bakky, Mir Tahir Maqbool, Waseem Gul, Mahmoud A ElSohly
January-March 2018, 4(1):8-14
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_1_18  
  4,874 444 6
Relationship between free fatty acid spectrum, blood stasis score, and macroangiopathy in patients with Type 2 Diabetes
De-Liang Liu, Shu-Fang Chu, Hui-Lin Li, Heng-Xia Zhao, Xue-Mei Liu, Xin Qu, Yi-Nan Zhou, Zhe Chen, Xue-Wen Zhang
January-March 2018, 4(1):28-35
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_5_18  
  4,844 393 4