• Users Online: 1099
  • Print this page
  • Email this page
Export selected to
Endnote
Reference Manager
Procite
Medlars Format
RefWorks Format
BibTex Format
   Table of Contents
Coverpage
January-March 2021
Volume 7 | Issue 1
Page Nos. 1-154

Online since Monday, March 8, 2021

Accessed 49,505 times.

PDF access policy
Journal allows immediate open access to content in HTML + PDF
View as eBookView issue as eBook
CitationsIssue citations
Access StatisticsIssue statistics
RSS FeedRSS
Show all abstracts  Show selected abstracts  Export selected to  Add to my list
ORIGINAL ARTICLES  

Quantitative analysis of eight ginsenosides in red ginseng using ginsenoside rg1 as single reference standard p. 1
Juan Da, Qiu-Rong Wang, Yan Wang, Shuai Yao, Yong Huang, Wen-Long Wei, Jian Liang, Yao Shen, Gerhard Franz, De-An Guo
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_82_20  
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Citations (5) ]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Simultaneous quantitative analysis of five components in Angelica sinensis and Angelica acutiloba acclimatized growing in vietnam by high-performance liquid chromatography with photodiode array detector p. 6
Thi Minh Tam Phama, Thi Thu Cuc Le, Van Thanh Nguyen, Viet Hung Tran
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_28_20  
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Citations (5) ]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Comprehensive metabolic profiling of modified gegen qinlian decoction by ultra-high-performance liquid chromatography-diode array detection-Q-exactive-orbitrap-electrospray ionization-mass spectrometry/mass spectrometry and application of high-performance thin-layer chromatography for its fingerprint analysis p. 11
Xuehong Nost, Eva-Maria Pferschy-Wenzig, Xiao-Tong Yu, Min Li, Xiao-Lin Tong, Rudolf Bauer
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_63_20  
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Citations (12) ]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Eleven absorbed constituents and 91 metabolites of chuanxiong rhizoma decoction in rats p. 33
Feng Xu, Lei Zhang, Xin Zhao, Qi-Le Zhou, Guang-Xue Liu, Xiu-Wei Yang, Dong-Hui Yang, Shao-Qing Cai
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_7_21  
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Citations (4) ]  [Sword Plugin for Repository]Beta

A simple high-performance liquid chromatography method for the assay of flavonoids in Ginkgo biloba Leaves p. 47
Dan-Dan Wu, Cheng Qu, Xin-Guang Liu, Ping Li, Wen Gao, Hua Yang
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_9_21  
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Citations (8) ]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Comprehensive quality evaluation of shuxuening injection employing quantitative high-performance liquid chromatography fingerprint and chemometrics p. 54
Yu Zhang, Xin Xu, Hua-Wen Qi, Yu-Cheng Liu, Jia-Tao Dong, Gui-Cai Xi, Hong-Li Jin, Yan-Fang Liu, Xin-Miao Liang
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_8_21  
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Citations (8) ]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Differentiation of belamcandae rhizoma and iridis tectori rhizoma by thin-layer chromatography and high-performance liquid chromatography p. 63
Lu-Lu Xu, Yang Zhang, Yue Chai, Kuan Chen, Hai-Dong Wang, Chun-Guo Yang, Min Ye, Xue Qiao
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_79_20  
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Citations (6) ]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Rapid differentiation of aconiti kusnezoffii radix from different geographic origins using ultra-performance liquid chromatography coupled with time-of-flight mass spectrometry p. 71
En-Yu Lu, Zi-Feng Pi, Zhong Zheng, Shu Liu, Feng-Rui Song, Na Li, Zhi-Qiang Liu
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_52_20  
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Citations (8) ]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Identification and determination of fructooligosaccharides in snow chrysanthemum ( Coreopsis tinctoria nutt.) p. 78
Ling-Xiao Chen, De-Jun Hu, Wen-Fei Xu, Shao-Ping Li, Jing Zhao
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_64_20  
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Citations (9) ]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Ultra-high-performance liquid chromatograph with triple-quadrupole mass spectrometer quantitation of twelve phenolic components in different parts of sarcandra glabra p. 86
Jing-Guang Lu, Cai-Yun Wang, Da-Xin Chen, Jing-Rong Wang, Kai-Si Che, Ming Zhong, Wei Zhang, Zhi-Hong Jiang
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_54_20  
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Citations (2) ]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Enzyme-linked immunosorbent assay and immunochromatographic strip for rapid detection of atrazine in three medicinal herbal roots p. 97
Yu-Dan Wang, Jia-An Qin, Liu Wu, Bao-Min Wang, Sergei Eremin, Shi-Hai Yang, Mei-Hua Yang
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_76_20  
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Citations (2) ]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Discrimination of five species of Panax genus and their geographical origin using electronic tongue combined with chemometrics p. 104
Li-Xia Tian, Jin-Hua Li, Li Zhang, Bashir Ahmad, Lin-Fang Huang
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_80_20  
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Citations (6) ]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Quantitative evaluation of the compatibility effects of aidi injection on the treatment of hepatocellular carcinoma using targeted metabolomics: A new strategy on the mechanism study of an anticancer compound in traditional chinese medicine p. 111
Ran Liu, Lin-Lin Zhu, Chun-Yu Yu, Ya-Ping Shuai, Ling-Ling Sun, Kai-Shun Bi, Qing Li
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_86_20  
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Citations (13) ]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Ultra-high performance liquid chromatography/ion mobility-quadrupole time-of-flight mass spectrometry and database-driven automatic peak annotation for the rapid profiling and characterization of the multicomponents from stephaniae tetrandrae radix (Fang-Ji) p. 120
Yue-Xin Qian, Hu-Min Xie, Tian-Tian Zuo, Xue Li, Ying Hu, Hong-Da Wang, Xiu-Mei Gao, Wen-Zhi Yang
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_56_20  
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Citations (11) ]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Simultaneous determination and pharmacokinetics of tetrandrine, fangchinoline, and cyclanoline in rat plasma by ultra-high performance liquid chromatography-mass spectrometry after oral administration of stephaniae tetrandrae radix extract p. 130
Zhi-Bin Wang, Yue Ma, Hua Liu, Yu-Jin Bi, Meng Wang, Hai-Xue Kuang
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_73_20  
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Citations (4) ]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Gas chromatography–mass spectrometry for quantitative and qualitative analysis of essential oil from Curcuma wenyujin rhizomes p. 138
Xiang-Sheng Zhao, Yue-Xiang Zeng, Ya-Kui Zhou, Rong-Tao Li, Mei-Hua Yang
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_87_20  
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Citations (4) ]  [Sword Plugin for Repository]Beta
GUIDELINES Top

Network Pharmacology Evaluation Method Guidance - Draft p. 146
Shao Li
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_11_21  
[HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Citations (92) ]  [Sword Plugin for Repository]Beta
  Next Issue
  Previous Issue