• Users Online: 1053
  • Print this page
  • Email this page
This article has been cited by
1Metabolic Regularity of Bioactive Compounds in Epimedium in Rats Based on LC-MS Analysis Technology
Shuai Wang,Xin Xin Yang,Tian Jiao Li,Ying Li Wang,Xiang Mu Tian,Jia Xing Gu,Gang Bai,Yong Rui Bao,Xian Sheng Meng
International Journal of Pharmacology.2023;19(2)230
[DOI]
2Simultaneous determination of multiple constituents of Qi-Lin pill by UPLC-MS/MS: Applications to pharmacokinetics and testicular tissue distribution in rats
Rui-xin Li,Cai-lian Fan,Wan-yi Xu,Wen Wei,Xiao-xing Wang,Zi-ting Li,Peng-cheng Zhao,Zhi-jian Su,Xi-yang Tang,Zhi-hong Yao,Yi Dai
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis.2023;223(2)115157
[DOI]
3Repair mechanism of radiation-induced salivary gland injury by hypoxia-pretreated human urine-derived stem cell exosomes
Xiang-Yang Xiao,Ni-Ni Zhang,Yuan-Zhu Long,Gui-Lin Huang
Oral Diseases.2023;223(2)115157
[DOI]
4Pharmacological effects of Bufei Jianpi granule on chronic obstructive pulmonary disease and its metabolism in rats
Xin-Xin Yang,Shuai Wang,Lin-Lin Cui,Tian-Jiao Li,Gang Bai,Yong-Rui Bao,Xian-Sheng Meng
Frontiers in Pharmacology.2022;13(2)115157
[DOI]
5Correlation Between Rats Hippocampal ATP Content and Delayed Encephalopathy After Acute Carbon Monoxide Poisoning
Haoran Gao,Chao Chen,Xiujie Zhao,Lei Zhao,Xiaoming Zheng,Haibin Sun,Hua Bao,Baojun Wang
Neuropsychiatric Disease and Treatment.2023;Volume 19(2)329
[DOI]