• Users Online: 239
  • Print this page
  • Email this page

    Article Cited by others

MODERN RESEARCH ON CHINESE MATERIA MEDICA

Four new dicaffeoylspermidine derivatives from Lycium barbarum

Zhou Zheng-Qun, Fan Hong-Xia, He Rong-Rong, Sun Wan-Yang, Xiao Jia, Bao Xue-Feng, So Kwok-Fai, Yao Xin-Sheng, Gao Hao

Year : 2016| Volume: 2| Issue : 4 | Page no: 1-5

   This article has been cited by
 
1 Molecular network technology for discovering new alkaloids glycosides from Goji berry
Jian Ma, Xiao-Li Ma, Zhi-Bo Jiang, Ze-Dong Nan, Chong-Long Li
Brazilian Journal of Botany. 2023;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Nature spermidine and spermine alkaloids: occurrence and pharmacological effects
Liang Zhang, Chenxi Gu, Jianqun Liu
Arabian Journal of Chemistry. 2022; : 104367
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Identification and fingerprint analysis of novel multi-isomeric Lycibarbarspermidines and Lycibarbarspermines from Lycium barbarum L. by liquid chromatography with high-resolution mass spectrometry (UHPLC-Orbitrap)
Gabriel Selonke dos Santos, Alan de Almeida Veiga, Juliane Carlotto, Rosiane Guetter Mello, Rodrigo Vassoler Serrato, Lauro Mera de Souza
Journal of Food Composition and Analysis. 2022; 105: 104194
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Comparative Analysis of the Phenolic Profile of Lycium barbarum L. Fruits from Different Regions in China
Wenwen Duan, Zhijie Zhang, Jingjing Zhu, Dong Zhang, Dan Qian, Fei Teng, Yifan Zhao, Fengming Chen, Raorao Li, Jin Yang
Molecules. 2022; 27(18): 5842
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Bioactive phenylpropanoid derivatives from the fruits of Lycium ruthenicum Murr
Sen-Sen Zhao,Shuang Li,Zhi-Hui Luo,Zheng-Qun Zhou,Ning Li,Ying Wang,Xin-Sheng Yao,Hao Gao
Bioorganic Chemistry. 2021; 116: 105307
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 Chemical constituents from Lycium barbarum (Solanaceae) and their chemophenetic significance
Dongjie Chen,Sheng Guo,Junfei Zhou,Yue Zhu,Fang Zhang,Fei Zeng,Ran Duan,Mingming Xu,Jin-ao Duan
Biochemical Systematics and Ecology. 2021; 97: 104292
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
7 The major zeaxanthin dipalmitate derivatives from wolfberry
Jia-Tang Long,Hong-Xia Fan,Zheng-Qun Zhou,Wan-Yang Sun,Qing-Wen Li,Ying Wang,Min Ma,Hao Gao,Hui Zhi
Journal of Asian Natural Products Research. 2020; 22(8): 746
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
8 Phenylpropanoid glycosides from the fruit of Lycium barbarum L. and their bioactivity
Qing-Wen Li,Rui Zhang,Zheng-Qun Zhou,Wan-Yang Sun,Hong-Xia Fan,Ying Wang,Jia Xiao,Kwok-Fai So,Xin-Sheng Yao,Hao Gao
Phytochemistry. 2019; 164: 60
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
9 Strengthen the research on the medicinal and edible substances to advance the development of the comprehensive healthcare industry of TCMs
Hao GAO,Xin-Sheng YAO
Chinese Journal of Natural Medicines. 2019; 17(1): 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article