• Users Online: 148
  • Print this page
  • Email this page

    Article Cited by others

TCM CLINICAL RESEARCH

Acupoint herbal patching with or without conventional treatment for stable chronic obstructive pulmonary disease: a systematic review of randomized controlled trials

Zhou Fen, Shan Ya-Wei, Lewith George, Liu Jian-Ping

Year : 2015| Volume: 1| Issue : 1 | Page no: 45-58

   This article has been cited by
 
1 Meta-Analysis of the Effects of Xingnaojing Injection on Consciousness Disturbance
Lijun Wu,Hua Zhang,Yanwei Xing,Yonghong Gao,Yanda Li,Xiaomeng Ren,Jie Li,Bo Nie,Lingqun Zhu,Hongcai Shang,Ying Gao
Medicine. 2016; 95(7): e2875
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Who are the users of a traditional Chinese sanfu acupoint herbal patching therapy in China?
Fen Zhou,Hong-jun Wu,Jun-ping Zhai,Gui-yan Zhang,Yan Shao,Xia Tian,Ru-yu Xia,Li-yan Jia,Wen-yuan Li,Ning Liang,Xiao-yi Yan,Ruo-han Wu,Kang Zhang,Xin-lin Li,Cong-cong Wang,Jian-ping Liu
Medicine. 2016; 95(49): e5414
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Characteristics of clinical studies of summer acupoint herbal patching: a bibliometric analysis
Fen Zhou,Dan Yang,Jing-yu Lu,Yan-fu Li,Kai-yue Gao,Ya-jing Zhou,Ruo-xue Yang,Juan Cheng,Xiao-xiong Qi,Lily Lai,George Lewith,Jian-ping Liu
BMC Complementary and Alternative Medicine. 2015; 15(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article